Alexei Bodrov, Mikhail Tolstoluzhenko (eds). Religion and Liberalism