Theology of Person

Alexei Bodrov, Mikhail Tolstoluzhenko (eds). Theology of Person